Kerstbrief 2011

donderdag 15 december 2011, geplaatst door Wytse Kamsma

De wereld om ons heen is nogal in verwarring, door politieke onlusten in het middenoosten, door economische misrekeningen, misdragingen zelfs, en aarzelend beleid, door paniekerige berichtgevingen om sensatiezucht tevreden te stellen, door zucht naar altijd meer en ikzelf voorop.

En daarin wijzelf, met de bidder van psalm 80: vertwijfeling, woede, heimwee, aarzelende toenadering, groeiend vertrouwen:
Herder van Israel, hoor ons gebed! God van de machten, hoe lang nog keert Gij u woedend af als wij bidden… Brood van tranen moeten we eten, een vloed van tranen drinken… speelbal voor de buren, belachelijk voor onze vijanden… En het was toch goed, en mooi:
Er was een wijnstok in Egypte. die hebt Gij uitgegraven, voorzichtig; andere volken hebt Gij verdreven om hem te planten in uw grond. Gij hebt voor hem de bodem bewerkt, zo kon hij overal wortel schieten en uitgroeien over het hele land – en met zijn schaduw bedekt hij de bergen, en met zijn twijgen de goddelijke ceders; hij strekt zijn takken uit tot de zee, zijn ranken tot aan de grote Rivier.
Waarom werd zijn omheining vernield? Waarom kan ieder die voorbijgaat hem zo maar leegplukken, breken de zwijnen los uit het woud om hem te vertrappen, komt het gedierte en vreet hem kaal? Zie uit de hemel neer op deze wijnstok… zoek hem weer op en koester het stekje dat Gij toch eigenhandig geplant hebt. - Die hem als kaphout hebben verbrand, mogen verteren in het vuur van uw woede. - Maar trek uw handen nooit meer af van hem die Gij hebt uitverkoren, de mens de zoon van uw genade. Wij zullen nooit meer van U weggaan. Maak ons nieuw en wij roepen uw Naam…

Eén bladzijde psalmgebed, een mensenleven aan emoties.
We hopen in ’n Herberg af en toe handreikingen te doen om die emoties te verduidelijken, een goede plaats te geven, een rustpunt, startpunt voor verdere voortgang op onze weg het leven in.
Dit jaar vonden we dr. Els Maeckelberghe bereid om op 24 maart 2012 met ons op weg te gaan onder het motto: “Zou je eeuwig willen leven?” . Zij houdt zich als universitair docente bezig met vragen van huis- en ziekenhuisartsen over leven en dood. In de media worden ook wij met zulke vragen geconfronteerd. In het verleden hebben wij daar antwoorden – soms gemakkelijke – op gekregen uit verhalen van de Bijbel. En daarbij is vaak onvoldoende bedacht dat het verhálen zijn. Daarom die dag ook aandacht voor verhalen en parabels, uit de Bijbel, én uit ons leven… Over dr. Els Maeckelberghe is ook te lezen op internet: www.maeckelberghe.com

Om een en ander te kunnen blijven organiseren is de inzameling van de contributie 2012 van al onze leden van groot belang. Nog steeds kan de minimum bijdrage op € 20,- blijven staan. Maar niemand blijve weg als ook het minimum niet haalbaar is!
Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage vóór 1 februari 2012 over te maken op gironummer 2001069 ten name van: vereniging ’n Herberg, Groningen, onder vermelding van: ‘bijdrage ’n Herberg 2012’. In het afgelopen jaar is dat er bij nogal wat mensen bij in geschoten. Wij hebben geen dure acceptgirokaarten. We hopen dat deze herinnering voor u voldoende is. Helaas heeft nog niemand zich gemeld voor de vacature van de penningmeester. U misschien?

Het bestuur wenst u een gezegend 2012 toe, en heel graag tot ziens.
Namens het bestuur,

Ben Gerdes, secretaris

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765