Evaluatie vereniging ‘n Herberg 4 sept jl.

zondag 7 september 2014, geplaatst door Johan Janzen

Op donderdagmiddag 4 september jl. is het algemeen bestuur van ´n Herberg bij elkaar geweest om eens te brainstormen en evalueren waar de vereniging nu eigenlijk staat. Hierbij was tevens uitgenodigd Martin Nieboer, hoofdredacteur van het in religieus Groningen welbekende parochieblad `De Walfried´. Onder zijn gedegen leiding, met een neutrale, objectieve en open visie op het geheel, is vooral geïnventariseerd wat ’n Herberg in zijn huidige opzet en uitstraling (nog) kan betekenen. Zoals bij vele van dergelijke verenigingen loopt het ledenaantal terug en dekt de (contributie)inkomsten de lading niet meer.

Er is uitgebreid over een aantal opties gesproken. Van: zo doorgaan (“totdat de pot overigens leeg is”) tot binnen afzienbaar termijn beëindigen. Het bestuur kwam (logisch) tot de conclusie dat het ‘ergens daar tussenin’ moet komen te zitten want de meesten vonden dat ’n Herberg in welke vorm dan ook, voortgezet zou moeten worden. Juist in deze tijd, nu de (katholieke) kerk teruggrijpt naar de oudere, traditionelere richtlijnen, er sprake is van autoritaire eenrichtingen-communicatie en lokaal, inspirerend voorgangerschap vervangen wordt door vertegenwoordigers van het centrale bestuur, juist daarom zou een vereniging als ’n Herberg daarin (in 2004 in het Noorden opgericht als verlengstuk van de 8 mei beweging) een zekere rol kunnen en moeten spelen.

Maar hoe en in welke vorm, dat is heel breed. Contributieverhoging en/of op de huidige wijze voortzetten is geen optie. Gelukkig betaalt een aantal leden nu al meer dan het minimale bedrag van €20. En om dit te verhogen, werd principieel als niet juist gezien. Het kan bovendien leiden tot extra afzeggingen los van (met name) gezondheidsredenen dan wel overlijden. Het aantal leden bedraagt op dit moment 71 (incl. een paar ‘twijfelgevallen’ die de afgelopen jaren niet betalen), verspreid over de 3 noordelijke Provincies. Uiteraard dient een “update” zodanig te worden ingericht dat, rekening houdende met nog wat meer terugloop van het ledenbestand, met de (dalende) inkomsten toch nog een relevante invulling kan worden gegeven. Ook werd geconstateerd dat er nu te weinig ‘match’ is tussen het bestuur en de leden, mede veroorzaakt enerzijds omdat de leden nogal verspreid zitten maar anderzijds vanwege de vergrijzing. Er zijn al wat pogingen gedaan door e-mails te vragen en zo de correspondentie/communicatie te verbeteren (elke keer per post is durabel), maar dit levert nog niet het gewenste effect op. Ergens logisch als je naar de doelgroep kijkt. Echter, feit is dat de 2 bijeenkomsten in het voor- en najaar wat dit betreft te weinig afstemming oplevert. Daarom was de conclusie om te zoeken naar een zodanige inrichting met als doel dat (goedkopere) activiteiten moet leiden tot meer binding tussen met name bestuur en de leden.

In het hiervoor beschrevene wordt uitgegaan van een zelfstandige vereniging. Maar er zijn ook mogelijkheden besproken voor een eventueel samengaan met andere noordelijke verenigingen (met ongeveer dezelfde uitgangspunten) óf het kan als onderdeel gaan dienen van de landelijke Mariënburg-vereniging dan wel Bezield Verband Utrecht. Het toeval wil dat de voorzitter van Bezield Verband Utrecht, dhr. Ad de Groot, onze spreker zal zijn op de komende najaar bijeenkomst 8 november in Joure………. Heel wat opties waarover de komende periode verder ingegaan zal worden.

Martin gaat daarom ook al hetgene wat besproken is, uitwerken waarna, wanneer en in welke vorm dan ook (enquête?), op basis van bovenstaande de leden zullen worden geraadpleegd en geïnformeerd. Want het zijn immers de leden die uiteindelijk een bepalende stem moeten hebben hoe we eventueel verder kunnen gaan met ’n Herberg. Zij kunnen dan aangeven wat van deze vereniging verwacht wordt. Met zelfs de mogelijkheid dat ’n Herberg onvoldoende bestaansrecht heeft en dus zou moeten ophouden te bestaan.

De sessie werd met mooi weer en relevante ambiance gehouden bij Paul Steverink in de Moesstraat (daarvoor hartelijk dank) en daar afgesloten met heerlijke Chinees.

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765