Kerstbrief 2008

maandag 22 december 2008, geplaatst door Wytse Kamsma

Momenteel zijn we volop in de donkere dagen voor Kerstmis – en dat in velerlei betekenissen. Heel dringend komt dat tot uiting in de sombere berichten over de duizenden en duizenden mensen op de vlucht, verdreven van huis en haard, met achterlating van have en goed, en door traumatische ervaringen gepijnigd met verdriet en uitzichtloosheid… Ik kijk er niet graag naar, durf het niet tot me te laten doordringen… Tot ik plots enkelen van hen in mijn directe omgeving aantref, daar neergestreken na lange omzwervingen en wachtend, almaar wachtend, tot nietsdoen veroordeeld, omdat ze misschien tóch niet mogen blijven… Ondertussen maken ze als enige van de straat de stoep sneeuwvrij, want dat móet toch in Nederland?… Mijn maag draait om, als ik die mensen zie; wat moeten zij wel voelen, dag in dag uit.

In het Kerstverhaal van Lukas komt Gods trouw en solidariteit met hen ter sprake in een enkel klein bijzinnetje: ‘…want er was voor hen geen plaats in de herberg.’ In alle opgetogenheid van het verhaal, even een veeg uit de pan, een kleine terechtwijzing aan ons die ook moeite hebben die onbekende vreemdeling in onze wereld, in ons leven, toe te laten. Maar de solidariteit, de trouw van God moet aan het licht komen door ménsen, wellicht door ons.

Mogen wij in de Schrift, die ons heilig is, die Godstrouw aan ons leren lezen. En met Kerst de Jezus-Christus vinden en vieren, die daarvan voor ons de uitdrukking is geworden, zozeer dat wij ons met hem willen verenigen in solidariteit, en zijn handen en voeten, ja zijn Lichaam zijn in deze wereld.

In de afgelopen jaren hebben we in ’n Herberg een aantal najaarscursussen mogen volgen bij Huub Schumacher, priester-catecheet uit het bisdom Breda. Hij is bereid ook in 2009 van september tot januari 2010 nog tien catechetische bijeenkomsten op vrijdagmorgen te verzorgen in Groningen. Te denken valt aan hoe ‘God’ wordt aangevoeld, benoemd en vormgegeven in andere religies dan de onze. Of hoe we die ‘Tien Woorden’ uit de Schrift verstaan als leidraad om het met elkaar in 2009 een beetje plezierig te hebben. Of hoe over ‘Hiernamaals’ wordt gedacht bij Hindoes, Boeddhisten, aanhangers van Confusius en Lao-Tse, Joden en Moslims … en door ons. Dit, en meer, belooft een spannende wandeling te worden door geloofsland van het Tweede Vaticaans Concilie. Wie al eerder meedeed, zal het van harte aanbevelen!

Om een en ander te kunnen blijven organiseren is de inzameling van de contributie 2009 van al onze leden van groot belang. Nog steeds kan de minimum bijdrage op € 20,- blijven staan, dank zij sommige draagkrachtige lieden die daar spontaan boven uit kunnen gaan. Maar niemand blijve weg als ook het minimum niet haalbaar is! Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage vóór 1 februari 2009 over te maken op gironummer 2001069 ten name van: penningmeester ’n Herberg, p/a Planetenlaan 195, 9742 HG Groningen, onder vermelding van: ‘bijdrage ’n Herberg 2009’. Wij hebben geen dure acceptgirokaarten. We hopen dat deze herinnering voor u voldoende is. Het bestuur wenst u een gezegend 2009 toe, in de hoop dat de Christus in de Bijbel voor allen een lichtende bron van inspiratie voor het leven als mens voor mensen zal zijn.

Namens het bestuur,

Ben Gerdes, secr.

Contact

vereniging 'n Herberg
p.a. Mw. W. Altena (secretaris)
Mammoetveld 26
8017 MA Zwolle
0388 535 380
KvK 02082765